Polityka ciasteczek

Serwis nie zbiera w spos?b automatyczny ?adnych informacji, z wyj?tkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka?) stanowi? dane informatyczne, w szczeg?lno?ci pliki tekstowe, kt?re przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z kt?rej pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator Serwisu Remonty G?recki z siedzib? pod adresem?ul. Armii Krajowej 4a,?35-307 Rzesz?w.

Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:

– dostosowania zawarto?ci stron internetowych Serwisu do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeg?lno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie U?ytkownika Serwisu i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb;

– tworzenia statystyk, kt?re pomagaj? zrozumie?, w jaki spos?b U?ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci;

W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plik?w cookies: ?sesyjne? (session cookies) oraz ?sta?e? (persistent cookies). Cookies ?sesyjne? s? plikami tymczasowymi, kt?re przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). ?Sta?e? pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plik?w cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plik?w cookies w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika. U?ytkownicy Serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych plik?w cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczeg?lno?ci w taki spos?b, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plik?w cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu U?ytkownika Serwisu. Szczeg??owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plik?w cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).